Pale kozłów

Według nowszych poglądów pale kozłów przenoszą również momenty zginające, lecz równocześnie siły osiowe są w nich mniejsze, niż wynika to z obliczeń przy przyjęciu jedynie rozkładu siły kotwiącej na siły osiowe. Zakotwienia liniowe. Zakotwienia te stosuje się najczęściej do ścianek szczelinowych. Do obliczania uciągu zakotwień liniowych (np. pali kotwiących, kotwi zastrzykowych itp.) służą metody stosowane do pali wyciąganych. Ponadto należy tu sprawdzać dodatkowo ogólną stateczność ścianki zakotwionej. Dodatkowe obliczenia stateczności kotwionych ścianek szczelnych i szczelinowych Odległość płyt i ścian kotwiących od ścianki jest do dziś rzeczą sporną. Najbardziej rozpowszechniony „klasyczny” jest pogląd, że klin odłamu powodującego parcie gruntu na ściankę szczelną nie powinien zachodzić na klin odłamu Odpowiadający odporowi potrzebnemu do zakotwienia. Wynika stąd sposób wyznaczania odległości ściany czy płyty kotwiącej od ścianki szczelnej. Jeżeli ścianka jest swobodnie podparta, to a t. Wartości 45 0 ± — oznaczają kąty odłamu przy parciu czynnym i odporze, jednostkowe parcie czynne gruntu na ściankę w poziomie dna basenu, (I) — kąt tarcia wewnętrznego gruntu. Ślady obu wyżej omówionych płaszczyzn odłamu powinny przecinać się na poziomie naziomu. Urządzenie kotwiące powinno leżeć poza płaszczyzną odłamu przy odporze i poza płaszczyzną stoku naturalnego gruntu zalegającego przy ściance szczelnej. Uszkodzenia ścianek szczelnych zakotwionych za pomocą płyt lub ścian pionowych, prawidłowo obliczonych według zasad klasycznych, z zachowaniem klasycznego odstępu elementu kotwiącego od ścianki szczelnej, dały powód do stwierdzenia, że w pewnych warunkach te klasyczne metody wymiarowania odległości zakotwienia od ścianki są niewystarczające. Szczególnie zachodzi to wtedy, gdy niżej położone warstwy gruntu są słabe i przykryte warstwą wytrzymałą, dającą — zdawałoby się — wystarczający odpór dla zakotwienia. W takich przypadkach istnieje możliwość powstania głębiej położonej powierzchni odłamu, wzdłuż której może nastąpić przekroczenie wytrzymałości gruntu na ścinanie i przesunięcie położonej nad nią bryły gruntu, a w następstwie i wychylenie ścianki ku wykopowi lub basenowi portowemu. [przypisy: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy