Sciany z pustaków typu Durisol.

Od kilku lat coraz większe zastosowanie w budownictwie znajdują szwajcarskie pustaki z betonu strużkowego pod nazwą Durisol. Krajowe badania nad technologią betonu strużkowego 85 prowadzone były przez Instytut Techniki Budowlanej, w wyniku czego wzniesiono kilka budynków mieszkalnych. Prostota procesu technologicznego oraz niskie nakłady inwestycyjne stwarzają korzystne warunki dla rozwoju budownictwa z elementów strużko betonowych. Podstawowymi surowcami dla betonu strużkowego są: strużki stolarskie, cement portlandzki, wapno oraz środki mineralizujące strużki w postaci chlorku wapnia lub siarczanu glinu. Ciężar objętościowy strużko betonu waha się w zależności od proporcji składników w granicach 600+800 kG/m3 przy wytrzymałości na ściskanie 10+20 kG/cm i bardzo korzystnym współczynniku przewodzenia ciepła i, = 0,14+0,2 kcal/m h C. Ściana wykonana z pustaków strużkobetonowych typu Durisol o grubości 28 cm (łącznie z trzycentymetrowym obustronnym tynkiem) odznacza się następującymi cechami: ciężar l pustaka wynosi ok. 9 kG, ciężar l m2 ściany przy zużyciu ok. 7 szt. pustaków i 0,11 mS betonu zalewowego, współczynnik przenikania ciepła k = 0,77 kcal/m h oC. Mury z pustaków strużko-betonowych ze względu na dużą nasiąkliwość dochodzącą do 60% (wagowo) wymagają zabezpieczenia od zewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. Ponieważ skurcz betonu strużkowego jest znaczny i sięga do 8%0, tynki należy wykonywać nie wcześniej niż po 70+90 dniach od czasu wykonania elementów. Ściany murowe z bloków i płyt gazobetonowych Rodzaje oraz cechy fizyczne i wytrzymałościowe bloków gazobetonowych produkcji krajowej. Obecnie w kilku dużych wytwórniach produkuje się wyroby z dwojakiego rodzaju gazobetonu: a) z betonu lekkiego belitowego (BLB), b) z pianogazosilikatu (PGS). Beton lekki belitowy produkowany jest z mieszaniny cementu belitowego i wypełniaczy, spulchnionej za pomocą gazu powstającego wewnątrz masy wskutek reakcji chemicznej proszku glinowego z rozpuszczonymi w wodzie alkalicznymi składnikami, a następnie utwardzony w autoklawie parą wodną o ciśnieniu 8+10 atn. Jako wypełniacz stosowany jest czysty piasek, płyty dymnicowe, glinki lessowe i inne surowce wykazujące zdolność tworzenia ze spoiwem trwałych krzemianów. [patrz też: klin odlamu, farby do wnętrz, szerokość drzwi wejściowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: farby do wnętrz klin odłamu jak obliczyć szerokość drzwi wejściowych