Posts Tagged ‘remont starego domu blog’

Wyrwania i odłupania

Monday, September 16th, 2019

Wyrwania zależą m. in. od wartości posuwu. Im większy posuw, tym większe wyrwania. Na przykład: podczas toczenia z posuwem o kierunku prostopadłym do warstw fenolowego laminatu drzewnego gwiaździsto-włóknistego zwyczajnego o symbolu LG otwory po wyrwanych włóknach są już dostrzegalne okiem nieuzbrojonym pyzy p 0,3 mm/obr, a przy p 0,9 mm/obr wyrywanie włókien jest już bardzo intensywne. …read more

Jakość obrobionej powierzchni

Monday, September 16th, 2019

Największe znaczenie mają anomalia powstające w pobliżu krawędzi powierzchni, bowiem w przypadku wystąpienia na przedmiocie obrabianym — prawie zawsze decydują o zakwalifikowaniu takiego przedmiotu do braków. Jakość powierzchni przedmiotów obrobionych z dowolnego materiału jest z jednej ,strony konsekwencją ich niedoskonałości, a z drugiej strony
konsekwencją współdziałania z narzędziem — w przypadku obróbki lub innym przedmiotem — w przypadku procesu eksploatacyjnego. Czynniki, wpływające na jakość obrobionych powierzchni, podzielić można na dwie podstawowe grupy określające: stan nierówności powierzchni oraz stan warstwy wierzchniej. Z przedstawionych czynników, w przypadku tworzyw sztucznych, jedynie utwardzenie (umocnienie) nie dla wszystkich tworzyw może mieć miejsce, bowiem tworzywa sztuczne w większości mają strukturę bezpostaciową. Nierówności powierzchni są przede wszystkim śladami współdziałania rozpatrywanej powierzchni przedmiotu z mającą własne nierówności powierzchnią narzędzia — w procesie obróbkowym lub współdziałającego przedmiotu — w procesie eksploatacyjnym. …read more

Produkty cieplnego rozkładu

Monday, September 16th, 2019

Należy podkreślić, że produktami cieplnego rozkładu tworzyw są z reguły substancje toksyczne, a niekiedy bardzo toksyczne, jak np. fenol, formaldehyd, styren, chlorowodór. Specyfika obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych oraz brak w kraju obrabiarek specjalnie skonstruowanych do tej obróbki, stwarzają potrzebę przystosowania do tego celu przede wszystkim obrabiarek do skrawania metali, a rzadziej drewna. Przystosowując obrabiarkę do obróbki tworzyw, należy mieć na uwadze odpowiednie zabezpieczenie obsługującego ją pracownika przed pyłami i gazami wydzielającymi się podczas obróbki. Oddziaływanie pyłu i gazów na organizm ludzki jest zagadnieniem skomplikowanym. …read more

Obróbka tworzyw fenolowych

Sunday, September 15th, 2019

Podczas obróbki tworzyw fenolowych może wydzielać się chlor, który powoduje m. in. nadmierną korozję obrabiarki, a podczas obróbki polichlorku winylu wydziela się w śladowych ilościach chlorowodór, który w połączeniu z wilgocią daje szkodliwy kwas solny. Pyły i gazy, wydzielające się podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, w żadnym przypadku nie mogą być wydzielane do otoczenia w pomieszczeniu roboczym. Sprawa ta ma znaczenie pierwszorzędnej wagi głównie w dużych wielostanowiskowych halach. …read more

Zdolność kotwiąca płyt prostokątnych

Sunday, September 15th, 2019

Możliwe jest stosowanie, prócz płyt kwadratowych, również płyt innego kształtu. Zdolność kotwiąca płyt prostokątnych o wysokości h i o boku poziomym b > h jest przy H/b < 2 taka sama jak płyt kwadratowych o tej samej szerokości i o tym samym zagłębieniu dolnej krawędzi płyty, dopóki jest spełniony warunek h/b 0,4. Ze stwierdzenia tego wynika celowość stosowania płyt prostokątnych jako tańszych, a równie skutecznych jak płyty kwadratowe. Sciany kotwiące i płyty ukośne mogą być odchylone od pionu ku tyłowi o kąt lub ku przodowi. Wartość dopuszczalnej siły w kotwi na 1 m ściany kotwiącej ciągłej można obliczyć ze wzoru. Zwykle przyjmuje się bc O, a P jako odpowiadające ścianie pionowej. Dla ścian głęboko osadzonych w gruncie będzie dla obu schematów 4 cos LV tgD, gdzie L — wysokość ściany mierzona po jej powierzchni. Jeżeli chodzi o wartość współczynnika pewności F, to autor zaleca stosowanie przy ściankach szczelnych kotwionych przez ściany lub płyty pionowe wartości n 1,5, zwłaszcza jeżeli stosuje się zabiegi polepszające pracę ścianki, jak zagęszczanie gruntu przed płytą przez przykręcenie zamka rzymskiego na ściągu lub wbicie ścianki szczelnej nieco ukośnie ku zasypowi (z pochyleniem 100 : 1). Kozły polowe Kozły kotwiące oblicza się najczęściej tylko na siły osiowe S pochodzące z rozkładu siły aK na kierunki pali. Przedni pal jest ściskany, tylny rozciągany. Siły w palach oblicza się ze wzoru, gdzie: K — siła od zakotwienia na 1 m długości nabrzeża w palach kozła. [podobne: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Pale kozłów

Sunday, September 15th, 2019

Według nowszych poglądów pale kozłów przenoszą również momenty zginające, lecz równocześnie siły osiowe są w nich mniejsze, niż wynika to z obliczeń przy przyjęciu jedynie rozkładu siły kotwiącej na siły osiowe. Zakotwienia liniowe. Zakotwienia te stosuje się najczęściej do ścianek szczelinowych. Do obliczania uciągu zakotwień liniowych (np. pali kotwiących, kotwi zastrzykowych itp.) służą metody stosowane do pali wyciąganych. …read more

Teoria Kranza

Sunday, September 15th, 2019

Według Kranza niebezpieczna powierzchnia odłamu przechodzi przez dolną krawędź płyty kotwiącej oraz przez dolną krawędź ścianki szczelnej (jeżeli nie jest ona utwierdzona w gruncie), a do obliczeń statycznych można przyjmować ją jako płaszczyznę. Odpowiednie dodatkowe obliczenie stateczności przeprowadza się rozpatrując równowagę klina gruntu zawartego miedzy klinem odłamu napierającym na ściankę szczelną a wymienioną dolną płaszczyzną odłamu. Na klin działają: jego ciężar Gl, parcie czynne gruntu na tylną ścianę płyty kotwiącej Zł, parcie klina odłamu G (które można wyznaczyć jako wypadkową z ciężaru klina odłamu Go i parcia czynnego tego klina na ściane szczelną Zc — znanego z obliczenia ścianki szczelnej) oraz siła w kotwi K. Z kolei omawiany klin naciska na grunt niżej położony wzbudzając jego oddziaływanie (reakcję) Q. Aby stateczność klina była zachowana: kierunek oddziaływania gruntu Q nie może odchylać się od normalnej do plaszczyzny odłamu o kąt większy niż kąt tarcia wewnętrznego q). …read more

Rodzaje gruntu

Sunday, September 15th, 2019

Gdy grunt, w którym znajduje się dolna płaszczyzna odłamu, nie odznacza się spójnością (c O), wówczas wielobok sił jest prostszy. Gdy grunt, w którym przebiega dolna płaszczyzna odłamu, jest uwarstwiony, obliczenie nieco się komplikuje i może być przeprowadzone przez pewne przybliżenie. Dzieli się wówczas całą bryłę gruntu znajdującą się za ścianką szczelną (łącznie z klinem odłamu parcia czynnego) na paski pionowe, wyznaczając granice pomiędzy nimi w punktach przecięcia się dolnej płaszczyzny odłamu ze stropami poszczególnych warstw. Z kolei należy wyznaczyć ciężary własne każdego z pasków oraz dopuszczalne odchylenia odpowiadających im oddziaływań podłoża, wyrażone kątami tarcia wewnętrznego gruntu w poszczególnych warstwach. Wielobok sil kreśli się, otrzymując w ten sposób przybliżoną wartość największej możliwej W danych warunkach siły zakotwienia. …read more

Budowa wewnetrznych wodociagów przeciwpozarowych

Monday, September 9th, 2019

…read more

WYKORZYSTANIE CISNIENIA ISTNIEJACEGO W ULICZNYM PRZEWODZIE WODOCIAGOWYM

Saturday, September 7th, 2019

W praktyce najczęściej spotyka się schemat zaopatrzenia budynku w wodę z sieci ulicznej wodociągu publicznego. Przyjmuje się go w przypadku, gdy ciśnienie w sieci ulicznej jest dostateczne. Potrzebne ciśnienie w ulicznej sieci miejskiej dla budynków do wysokości 10 kondygnacji i długości do 200 m, przy którym zaopatrzenie budynku w wodę jest zapewnione bez żadnych dodatkowych urządzeń (zbiorników czy pomp), można ustalić orientacyjnie z wykresu. Na osi odciętych odłożone są odległości od połączenia domowego (wodomierza) do najbardziej oddalonego punktu czerpalnego wody, na osi rzędnych – potrzebne ciśnienie z uwzględnieniem wszystkich oporów w sieci. Jeśli, wg danych otrzymanych od władz komunalnych, ciśnienie istniejące w sieci jest wyższe od wynikającego z wykresu lub równe, to budynek może otrzymać wodę bezpośrednio z sieci miejskiej. …read more