Podstawy pracy statycznej sciany

Uwagi ogólne. Ściany budynku, z wyjątkiem słupów, można uważać jako zespół tarczownic powiązanych z sobą w mniej lub więcej sztywny sposób i tworzących łącznie z poziomymi przeponami, w postaci stropów, przestrzenny ustrój wielokrotnie statycznie niewyznaczalny. W celu uproszczenia obliczeń, tak jak przy wymiarowaniu innych elementów budynku, przyjmuje się uproszczone schematy statyczne, stosownie do rodzaju i sposobu obciążenia ściany. Schematy te i sposoby obliczeń objęte są odpowiednimi normami lub przepisami omówionymi w rozdz. 2.3 przy rozpatrywaniu zasad projektowania i obliczania ścian. Ściany nośne zewnętrzne znajdują się pod działaniem sil pionowych oraz parcia bocznego wiatru. Wewnętrzne ściany nośne w budownictwie miejskim obciążone są głównie tylko siłami działającymi pionowo. Nie bez znaczenia w pracy statycznej ścian są również, wpływy temperatury zmieniającej się w różnych porach roku. Wpływ tych czynników regulowany jest przepisami norm ustalających odległości szczelin dylatacyjnych w różnego rodzaju konstrukcjach ścian. Obciążenia pionowe. Do obciążeń pionowych uwzględnianych w obliczeniach statycznych ścian należą: a) ciężar własny konstrukcji ściany, b) ciężar elementów pozostałych części konstrukcyjnych budynku opierających się na ścianach, c) obciążenia użytkowe, tj. takie, do przenoszenia których budynek został zaprojektowany; obciążenia te mogą być przenoszone przez ścianę bezpośrednio lub za pośrednictwem innych elementów konstrukcji budynku opierających się na ścianach (np. stropy, dachy). Ciężar własny konstrukcji ściany zależy od rodzaju materiałów użytych do jej konstrukcji. Ciężary objętościowe materiałów stosowanych w budownictwie betonowym i niektórych elementów konstrukcyjnych budynku (np. stropy), przyjmowane w obliczeniach statycznych, podane są w normie. Obciążenia użytkowe przenoszone na ściany najczęściej za pośrednictwem stropów omówione są w rozdz. 3. Dla budynków miejskich w zależności od ich przeznaczenia wahają się one w granicach 150+500 kG/m2 Przy obliczaniu ścian i słupów w dolnej części budynku, przejmujących obciążenie użytkowe ze stropów kilku górnych kondygnacji należy uwzględnić zmniejszenie obciążenia użytkowego na tych stropach w stosunku do normalnego obciążenia użytkowego zgodnie z normą. Zmniejszenie obciążenia użytkowego przyjmowane jest ze względu na to, że nie wszystkie stropy budynku są jednocześnie obciążone największym obciążeniem użytkowym. Przy wyznaczaniu wielkości obciążeń pionowych przekazywanych ze stropów budynku na fundament y ścian, wielkość zredukowanego obciążenia użytkowego działającego na stropy. poszczególnych kondygnacji należy przyjmować wg normy. [patrz też: dachówka ceramiczna koramic, elegante, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki dachówka ceramiczna koramic elegante