Anomalia obróbkowe

Anomalia przedmiotu obrobionego z dowolnego materiału są to odstepstwa od cech określających stan normalny przedmiotu. Stan normalny przedmiotu jest wtedy, gdy spełnia on zadowalająco wszystkie warunki poprawnego użytkowania tj. użytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. Anomalii przedmiotów, w przeciwieństwie do błędów, można uniknąć przez odpowiedni dobór warunków wytwarzania. Ze względu na okoliczności powstawania, anomalia obrobionego przedmiotu można podzielić na anomalia obróbkowe i montażowe. Ze względu na lokalizację, anomalia obróbkowe można podzielić na materiałowe i powierzchniowe, podczas gdy anomalia montażowe są głównie anomaliami powierzchniowymi, gdyż powstają przede wszystkim na powierzchniach montowanych przedmiotów, Podziału anomalii na materiałowe i powierzchniowe dokonano na zasadzie podziału przedmiotu obrobionego na podstawowe elementy strukturalne. Elementami tymi są: materiał, stanowiący strukturalny trzon przedmiotu o odpowiednich własnościach fizyko-chemicznych oraz zespół powierzchni, których wzajemna konfiguracja zależy przede wszystkim od przeznaczenia przedmiotu i decyduje o jego ukształtowaniu geometrycznym. Nie można jednak zapominać, że w większości zagadnień technicznych pod pojęciem powierzchni rozumie sie powierzchnię rzeczywistą ciała stałego, która jest trójwymiarowym, warstwowym tworem przestrzennym o cechach zewnętrznych, decydujących o stanie nierówności powierzchni oraz o cechach wewnętrznych, decydujących o stanie warstwy wierzchniej obrobionego przedmiotu. Warstwa wierzchnia, jako pośredniczący element strukturalny przedmiotu, kumuluje w sobie ważny z eksploatacyjnego punktu widzenia zestaw własności fizyko-chemicznych i mechanicznych (różnych zresztą od własności rdzenia materiału) oraz elementów geometrycznych powierzchni rzeczywistej. [patrz też: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej