Mechanizm skrawania tworzyw sztucznych

Mechanizm skrawania tworzyw sztucznych różni się w istotny sposób od spotykanego podczas skrawania metali. Dotychczas poznano w zarysie mechanizm skrawania jedynie czterech tworzyw, a mianowicie: policzterofluoroetylenu, polimetakrylanu metylu, polistyrenu i poliestru. Na podstawie filmu bocznej powierzchni materiału skrawanego z naniesioną siatką, wykonanego podczas skrawania, oraz pomiaru sił skrawania stwierdzono, że odkształcenia materiału z reguły powracają po obróbce do stanu prawie normalnego, tzn. stanu przed obróbką. Można więc przyjąć uogólnienie, że odkształcenia tworzywa sztucznego podczas obróbki skrawaniem są przede wszystkim odkształceniami sprężystymi. Jest to więc cecha zasadniczo różniąca proces skrawania tworzyw sztucznych od procesu skrawania metali. Podczas toczenia swobodnego promieniowego policzterofluoroetylenu w warunkach małej prędkości skrawania v 0,019 m/min i średniej prędkości posuwu p 0,5 mm/obr., przy kącie y — 20 0 stwierdzono, że materiał obrabiany w czasie skrawania odkształca sie rozciągająco prostopadle do kierunku skrawania, ściskająco zaś — wzdłuż kierunku skrawania, natomiast przy y —20 0 w obu kierunkach powstaje odkształcenie ściskające. Duże znaczenie dla poznania mechanizmu skrawania tworzyw sztucznych ma poznanie procesu tworzenia się wióra z warstwy skrawanej. A. Kobayashi i K. Saito dzielą wióry powstające podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych na dwie podstawowe grupy: wióry ciągłe i nieciągłe. W każdej z tych grup rozróżniono po dwie lub trzy podgrupy, określając sposób oddzielania się wiórów, nie podając jednak ich nazw. Proces tworzenia się wióra z warstwy skrawanej może być tłumaczony w oparciu o reologiczne własności tworzyw sztucznych. Typowy przebieg zmian w układzie siła. Od punktu 0 do punktu A przemiany zachodzą w zakresie odkształceń sprężystych, zaś od punktu A do B — w zakresie odkształceń plastycznych. [hasła pokrewne: styropian ekstrudowany, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, domki na działkę rekreacyjną ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki na działkę rekreacyjną styropian ekstrudowany wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej