Wplyw obciazenia wiatrem

Wpływ obciążenia wiatrem ścian budynku może być pominięty również i w tym przypadku, gdy budynek stanowi część skrzydła lub część środkową kompleksu budynków, przy czym części te, stanowiące usztywnienia dla całego kompleksu, spełniają wymienione wyżej wymagania i są powiązane z częścią środkową lub skrzydłem. Niezależnie od powyższego powinny być spełnione następujące wymagania: a) dla części środkowej budynku b) dla części stanowiącej skrzydło Nie wymaga się natomiast, aby warunek H 3 b był spełniony tak dla części środkowej, jak i dla części skrzydłowej kompleksu budynków. I b Obciążenie ścian parciem bocznym gruntu. Poniżej zwierciadła wody gruntowej należy przyjmować ciężar objętościowy gruntu v», zmniejszony o wypór wody Yi dodając jednocześnie przy obliczaniu ścian oporowych parcie wody w pełnym wymiarze (W = Ylh). Dla gruntów spoistych wartości kąta cp obejmują zarówno opór tarcia wewnętrznego jak i opór spójności (kohezji) gruntu w stanie rodzimym. Wytyczne projektowania ścian pod względem cieplno-wilgotnościowym Warunki klimatyczne, dla jakich projektuje się przegrodę, zależą przede wszystkim od temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Najniższe temperatury zewnętrzne, jakie przyjmuje się w obliczeniach cieplnych zależą od strefy kraju. Polska została podzielona na 5 stref o granicach i najniższych temperaturach obliczeniowych. Dla zachowania temperatury wewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na długotrwały pobyt ludzi, w granicach dopuszczalnych z punktu widzenia higieny, norma określa maksymalne wartości współczynnika k dla przegród zewnętrznych. Przy analizie wykresu przebiegu temperatur w ścianie należy pamiętać o tym, że im mniejsza jest strefa przemarzania, tym większą ma zaletę ściana pod względem cieplno-wilgotnościowym, ponieważ ściana nie ma skłonności do kondensowania pary. Gdyby nawet para częściowo skropliła się w strefie przemarzania, to wobec odległości od zewnętrznego lica ściany wilgoć wydostanie się łatwo na zewnątrz kapilarami. [podobne: dachówka ceramiczna koramic, elegante, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki dachówka ceramiczna koramic elegante