Teoria Kranza

Według Kranza niebezpieczna powierzchnia odłamu przechodzi przez dolną krawędź płyty kotwiącej oraz przez dolną krawędź ścianki szczelnej (jeżeli nie jest ona utwierdzona w gruncie), a do obliczeń statycznych można przyjmować ją jako płaszczyznę. Odpowiednie dodatkowe obliczenie stateczności przeprowadza się rozpatrując równowagę klina gruntu zawartego miedzy klinem odłamu napierającym na ściankę szczelną a wymienioną dolną płaszczyzną odłamu. Na klin działają: jego ciężar Gl, parcie czynne gruntu na tylną ścianę płyty kotwiącej Zł, parcie klina odłamu G (które można wyznaczyć jako wypadkową z ciężaru klina odłamu Go i parcia czynnego tego klina na ściane szczelną Zc — znanego z obliczenia ścianki szczelnej) oraz siła w kotwi K. Z kolei omawiany klin naciska na grunt niżej położony wzbudzając jego oddziaływanie (reakcję) Q. Aby stateczność klina była zachowana: kierunek oddziaływania gruntu Q nie może odchylać się od normalnej do plaszczyzny odłamu o kąt większy niż kąt tarcia wewnętrznego q). Tarcie to przeciwdziała przesunięciu klina, a jeżeli płaszczyzna odłamu znajduje się w gruncie spoistym, to przesunięciu klina przeciwdziałać będzie również i spójność gruntu S Cl, Jeżeli wykreślimy wielobok wszystkich wymienionych sił, zakładając maksymalne dopuszczalne odchylenie odziaływania podłoża od normalnej o kąt i równoczesne występowanie spójności, to z wieloboku tego możemy wyznaczyć wartość tej największej siły w kotwi, która jeszcze nie spowoduje przekroczenia wytrzymałości na ścinanie gruntu, w dolnej płaszczyźnie odłamu. Tak obliczona siła Kmar nie powinna być mniejsza niż półtorakrotna wartość siły w kotwi, wyznaczona przy obliczaniu ścianki szczelnej (na 1 m jej długości), tzn. [podobne: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy