Posts Tagged ‘farby do wnętrz’

Mury z pustakow

Tuesday, September 10th, 2019

W celu oparcia stropów monolitycznych i prefabrykowanych na ścianach zewnętrznych wykonuje się w poziomie stropów wieniec żelbetowy o szer. 26 cm, licujący z wewnętrzną powierzchnią muru. Od strony zewnętrznej wieniec ociepla się cegłą dziurawką o grubości 12 cm lub płytami gazobetonowymi. Mury z pustakow „Muranów” odznaczają się większą wytrzymałością niż mury z pustaków Alfa i dlatego pustaki Muranów mogą być stosowane do wznoszenia murów budynków kilkukondygnacyjnych. Ze względu na dostosowanie wymiarów pustaka do wymiarów cegły, pustaki te mogą być łatwo wiązane z cegłą. …read more

Mury z pustaków Wroclawskich

Tuesday, September 10th, 2019

Mury z pustaków Wrocławskich i Zerań. Wiązanie muru z pustaków Wrocławskich. Między pustakami zasadniczymi i połówkowymi można dla zwiększenia wartości izolacji termicznej stosować szczelinę powietrzną o grubości 3 cm, podobnie jak to ma miejsce w murach z pustaków Alfa i Muranów. Produkowane przez wytwórnię na Zeraniu w Warszawie pustaki typu Żerań są pewną modyfikacją pustaków Wrocławskich z tą różnicą, że układ otworów przerywa pionowe mostki termiczne w pustaku. Wymiar pustaka zostal tak zaprojektowany, aby można było budować ściany o grubości 19 cm (wewnętrzne) i 39 cm (zewnętrzne). …read more

Sposób ukladania cegly cementowej

Tuesday, September 10th, 2019

Sposób układania cegły cementowej jako licówki może być dwojaki: a. Jeżeli cegła stanowi część muru współpracującą statycznie ze ścianą, to musi być przewiązana z tym murem. Sposób przewiązania cegły w murze o grubości 2 cegieł w wiązaniu pospolitym. b. Jeżeli licówka ma stanowić tylko dekoracyjne obłożenie ściany, wówczas ma ona grubość 1/2 lub 1/4 cegły i może być wykonana po wzniesieniu muru. …read more

mostki termiczne

Tuesday, September 10th, 2019

O ile pionowe mostki termiczne można w łatwy sposób przerwać pionowymi szczelinami powietrznymi, o tyle przerwanie mostków. poziomych, stanowiących górne zamknięcia pionowych pustek, potrzebne dla rozłożenia zaprawy, nie jest sprawą prostą. Zmniejszenie wpływu poziomych mostków termicznych na wartość izolacyjną ściany można osiągnąć dwoma sposobami: a) przez zmniejszenie grubości górnej przepony pustaka, b) przez skonstruowanie przegrody wypełnionej materiałem izolacyjnym Przy stosowaniu tzw. zapraw ciepłych do murowania ścian z elementów o małym ciężarze objętościowym, przegrody te mogą być wypełnione tą zaprawą. Duże polepszenie wartości termicznych pustaka wykonanego z betonu cięższego można osiągnąć przez zaprojektowanie wielowarstwowego układu wzajemnie względem siebie przesuniętych komór powietrznych oraz przez przerwanie możliwie cienkiej przepony górnej zamykającej otwory pustaka. …read more

Sciany z pustaków typu Durisol.

Tuesday, September 10th, 2019

Od kilku lat coraz większe zastosowanie w budownictwie znajdują szwajcarskie pustaki z betonu strużkowego pod nazwą Durisol. Krajowe badania nad technologią betonu strużkowego 85 prowadzone były przez Instytut Techniki Budowlanej, w wyniku czego wzniesiono kilka budynków mieszkalnych. Prostota procesu technologicznego oraz niskie nakłady inwestycyjne stwarzają korzystne warunki dla rozwoju budownictwa z elementów strużko betonowych. Podstawowymi surowcami dla betonu strużkowego są: strużki stolarskie, cement portlandzki, wapno oraz środki mineralizujące strużki w postaci chlorku wapnia lub siarczanu glinu. Ciężar objętościowy strużko betonu waha się w zależności od proporcji składników w granicach 600+800 kG/m3 przy wytrzymałości na ściskanie 10+20 kG/cm i bardzo korzystnym współczynniku przewodzenia ciepła i, = 0,14+0,2 kcal/m h C. …read more

Zbiornik napelnia sie woda bezposrednio pod dzialaniem cisnienia ulicznej sieci wodociagowej

Saturday, September 7th, 2019

Ujemne strony powyższego systemu, to możliwość zanieczyszczenia wody w zbiorniku oraz powstawanie wilgoci w pomieszczeniach, gdzie zbiornik jest zainstalowany. Zbiornik napełnia się wodą bezpośrednio pod działaniem ciśnienia ulicznej sieci wodociągowej w godzinach nocnych, gdy ciśnienie w sieci wzrasta. Wspomniana instalacja możliwa jest do przyjęcia wtedy, jeżeli znane są wahania ciśnienia w sieci miejskiej w poszczególnych godzinach doby. Prawidłowe dane o wahaniach ciśnienia w sieci można otrzymać na zainstalowanym manometrze, który należy wykorzystać w ciągu kilku dób i w różnych porach roku. Przy braku dokładnych danych należy przewidzieć urządzenia pompowe dla doprowadzenia wody do zbiornika. …read more

Instalacja przeciwpozarowa

Friday, September 6th, 2019

Instalacja przeciwpożarowa może mieć tylko jedną pompę i jedną sprężarkę, gdyż używana jest okresowo i tylko w czasie pożaru. Instalacja zaopatrująca budynek w wodę do celów gospodarczo-bytowych stale czynna powinna mieć rezerwową pompę i sprężarkę tej samej mocy co robocze. Ważne jest zabezpieczenie zasilania urządzenia pompowego w energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł lub zainstalowanie rezerwowych zespołów z silnikami spalinowymi. W zależności od istniejącego ciśnienia w sieci ulicznej, pompy razem ze zbiornikami można instalować w piwnicy lub na wyższych kondygnacjach. Rozwiązania te stosuje się jednak wtedy, jeżeli nie zachodzi konieczność poważnego wzmocnienia konstrukcji nośnych budynku przy podniesieniu zbiorników czy zespołów mechanicznych. …read more

Zastosowanie stali o duzej wytrzymalosci

Thursday, September 5th, 2019

Zastosowanie stali o dużej wytrzymałości, przy której naprężenia robocze sięgałyby od 5000 do 14000 kG/cm, jest więc niemożliwe w żelbecie z uwagi na 30- do 60-krotnie większe niebezpieczeństwo rozwarcia rys. Rozwarcie rys w tym przypadku spowodowałoby przerwanie całego przekroju betonowego i znaczne ugięcie konstrukcji. Wynika stąd, że rzeczywiste naprężenia pracujące, jakie można dopuścić w zbrojeniu elementów żelbetowych, określają graniczną wytrzymałość stali, powyżej której nie jest celowe zwiększanie jej właściwości wytrzymałościowych. Obecnie w kraju i za granicą produkuje się stale o wysokich cechach wytrzymałościowych o umownej granicy plastyczności od 12000 do 17000 kG/cm2 właściwości wytrzymałościowe tej stali są średnio 10-krotnie wyższe od właściwości wytrzymałościowych stali zwykłej zbrojeniowej, a koszt jej waha się w granicach 2- do 3-krotnego kosztu stali zbrojeniowej zwykłej jakości. Dla pełnego wykorzystania cech wytrzymałościowych stali wysokiej, jakości (o wytrzymałościach ponad 10000 kG/cm2) zastosowano sprężenie betonu. …read more

Nastepuje tu równiez pelne wykorzystanie stali zbrojenia sprezajacego

Thursday, September 5th, 2019

Następuje tu również pełne wykorzystanie stali zbrojenia sprężającego, gdyż cały czas pracuje ono w najwyższym zakresie swej wydłużalności lub w najwyższym dopuszczalnym zakresie naprężeń, wahającym się w stosunkowo niewielkich granicach od 10009 do 13000 kG/cm2 Wykorzystanie stali o wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach sprężonych łączy się ze stosowaniem betonów wysokich marek, tj. co najmniej 300. Podyktowane to jest wielkością strat siły sprężającej, które przy niskich markach betonu są bardzo duże. Przepisy rozróżniają dwa rodzaje wytrzymałości podstawowych materiałów ustrojów betonowych: wytrzymałość obliczeniową i wytrzymałość gwarantowaną. Wytrzymałość obliczeniowa, przyjmowana do obliczeń, jest niższa od wytrzymałości gwarantowanej, ma to na celu uwzględnienie specyfiki warunków wykonawstwa (w tym i na budowie) nie uwzględnianych przy kontroli jakości oraz otrzymanie wyników zbliżonych do poziomu ufności p = 0,999. …read more

uwzglednienie zjawiska niezakonczenia odksztalcen reologicznych

Wednesday, September 4th, 2019

Nie zawsze podwójne naparzanie jest wadliwe i można je niekiedy zalecić np. przy produkcji rur ciśnieniowych sprężonych obwodowo kablem ciągłym, wykonywanych z niejednorodnego betonu ze sprężoną otuliną ochronnego torkretu. W tym przypadku cykl potrójnej obróbki termicznej trwa trzy dni, rotacja większości elementów osprzętu (formy, rdzenie, pierścienie i inne) nie przekracza doby, a więc przebiega w czasie przewidzianym dla tego rodzaju wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń i styków prefabrykatów trzeba mieć na uwadze: – uwzględnienie zjawiska niezakończenia odkształceń reologicznych (głównie skurczowych) przemysłowo wykonanych prefabrykatów, – zapewnienie odpowiedniej, zgodnie z założeniami obliczeniowymi, pracy przestrzennej obiektów wielkopłytowych, – zapewnienie szczelności, nieprzepuszczalności lub tylko nieprzeciekalności styków, liczba połączeń w stykach powinna być możliwie mała, lecz wystarczająca. Niepotrzebne połączenia nie tylko obniżają prędkość i dokładność montażu, lecz prowadzą do nieuzasadnionych kosztów i straty czasu. …read more