Jakość obrobionej powierzchni

Największe znaczenie mają anomalia powstające w pobliżu krawędzi powierzchni, bowiem w przypadku wystąpienia na przedmiocie obrabianym — prawie zawsze decydują o zakwalifikowaniu takiego przedmiotu do braków. Jakość powierzchni przedmiotów obrobionych z dowolnego materiału jest z jednej ,strony konsekwencją ich niedoskonałości, a z drugiej strony
konsekwencją współdziałania z narzędziem — w przypadku obróbki lub innym przedmiotem — w przypadku procesu eksploatacyjnego. Czynniki, wpływające na jakość obrobionych powierzchni, podzielić można na dwie podstawowe grupy określające: stan nierówności powierzchni oraz stan warstwy wierzchniej. Z przedstawionych czynników, w przypadku tworzyw sztucznych, jedynie utwardzenie (umocnienie) nie dla wszystkich tworzyw może mieć miejsce, bowiem tworzywa sztuczne w większości mają strukturę bezpostaciową. Nierówności powierzchni są przede wszystkim śladami współdziałania rozpatrywanej powierzchni przedmiotu z mającą własne nierówności powierzchnią narzędzia — w procesie obróbkowym lub współdziałającego przedmiotu — w procesie eksploatacyjnym. Slady współdziałania, stanowiące podstawowy element składowy nierówności, są zmieniane w mniejszym lub większym stopniu przez dodatkowe czynniki kształtujące nierówności, a mianowicie: odkształcenia sprężyste i plastyczne, oddziaływanie cieplne, drgania, dodatki do polimerów (przede wszystkim napełniacze). Warstwa wierzchnia jest to warstwa materiału położona na wierzchu przedmiotu, oddzielająca rdzeń materiału od otoczenia i mająca własności fizyko-chemiczne oraz mechaniczne różne, niż własności rdzenia materiału. Wydzielanie pyłów i gazów Podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych wydzielają się różnego rodzaju pyły i gazy. Pył składa się z bardzo drobnych wiórów o różnej wielkości i budowie. Natomiast zagadnienie wydzielania się gazów jest bardziej skomplikowane. Podczas obróbki skrawaniem wydziela się ciepło, przy czym powstające temperatury są z reguły znacznie wyższe od temperatur dopuszczalnych przy stosowaniu danych tworzyw. Temperatury skrawania mogą być tak duże, że mogą być przyczyną rozkładu tworzywa. Nawet w przypadku, gdy to nie nastąpi, to jak wykazują badania, mogą wydzielać się podczas skrawania różne substancje. [więcej w: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy