Rodzaje gruntu

Gdy grunt, w którym znajduje się dolna płaszczyzna odłamu, nie odznacza się spójnością (c O), wówczas wielobok sił jest prostszy. Gdy grunt, w którym przebiega dolna płaszczyzna odłamu, jest uwarstwiony, obliczenie nieco się komplikuje i może być przeprowadzone przez pewne przybliżenie. Dzieli się wówczas całą bryłę gruntu znajdującą się za ścianką szczelną (łącznie z klinem odłamu parcia czynnego) na paski pionowe, wyznaczając granice pomiędzy nimi w punktach przecięcia się dolnej płaszczyzny odłamu ze stropami poszczególnych warstw. Z kolei należy wyznaczyć ciężary własne każdego z pasków oraz dopuszczalne odchylenia odpowiadających im oddziaływań podłoża, wyrażone kątami tarcia wewnętrznego gruntu w poszczególnych warstwach. Wielobok sil kreśli się, otrzymując w ten sposób przybliżoną wartość największej możliwej W danych warunkach siły zakotwienia. Gdy ścianka szczelna jest u dołu utwierdzona w gruncie, wówczas właściwa dolna płaszczyzna odłamu przechodzi przez punkt odpowiadajacy położeniu największego momentu utwierdzenia, który można przenieść z obliczenia ścianki szczelnej. Poza tym tok obliczenia nie ulega zmianie. Do obliczeń przyjmować należy tylko taką wartość czynnego gruntu na Ściankę, jaką przyjęto w obliczeniu samej ścianki, Obciążenie naziomu uwzględnia się zawsze przy obliczeniu wartości parcia czynnego gruntu Zl na tylną ścianę płyty. Położenie dolnej po- kotwiącej, natomiast przy obliczaniu cię- wierzchni odłamu, gdy ścianka żarów tylko wtedy, gdy właściwa dolna szczelna jest w dole utwierdzona płaszczyzna odłamu nachylona jest do poziomu pod kątem większym niż średni kąt tarcia wewnętrznego. Jeżeli w obliczeniach wypadnie stosunek < 1,5, to należy płytę kotwiącą założyć w większej niż poprzednio odległości od ścianki szczelnej i obliczenie powtórzyć. [hasła pokrewne: vegepack, remont starego domu blog, zawiadomienie o zakończeniu budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remont starego domu blog vegepack zawiadomienie o zakończeniu budowy