Nowatorski design

Posted by admin on December 28th, 2016

Każdy, kto chce by wnętrze jego biura bądź mieszkania zyskało na prestiżu, a jednocześnie zadziwiało nowatorską architektoniczną formą, powinien zdecydować się na zastosowanie tego rozwiązania. Położony z maestrią i rozmysłem beton dekoracyjny z miejsca staje się ozdobą wszystkich pomieszczeń. Nie jest to jeszcze nazbyt powszechnie stosowana forma dekoracyjna, jednak bez wątpienia zdobywa sobie coraz więcej zwolenników. I nic dziwnego. Na pozór dość surowe rozwiązanie doskonale współgra z dobranymi do niego detalami, takimi jak drewno czy stal. Na pewno lepiej beton dekoracyjny sprawdza się w większych pomieszczeniach, tam gdzie jest bardziej widoczny. Wtedy dominuje nad otoczeniem, nadaje mu szyku i wybitnie nowatorskiego designu. Aby beton dekoracyjny mógł stanowić prawdziwą ozdobę musimy zadbać, by projekt jego zastosowania był zrobiony z wyczuciem. Równie ważne jest zatrudnienie odpowiedniej ekipy budowlanej, dysponującej odpowiednim doświadczeniem, narzędziami i umiejętnościami.

Prawdziwy fundament

Posted by admin on December 28th, 2016

wpid-budownictwo-w-dwudziestym-pierwszym-wieku-f773f4e13f376021c2e47c45a083d0551Bez wątpienia to jeden z najważniejszych segmentów każdej gospodarki. Na nim opiera się zasobność społeczeństw, a równocześnie jego rozwój jest swoistym barometrem kondycji państwa czy regionu. Budownictwo to gałąź gospodarki, na której opiera się cała reszta, prawdziwy nomen omen fundament. Od ilości podejmowanych przedsięwzięć budowlanych zależy wszak ilość innych inwestycji. Jeśli budownictwo znajduje się w kryzysie, natychmiast odbija się to na kondycji całej gospodarki. W sytuacji, gdy realizowanych jest mnóstwo inwestycji budowlanych, możemy być pewni, że pozostający w obiegu kapitał jest lokowany należycie i z rozwagą. Kapitał wówczas żyje, nie jest bezzasadnie konsumowany. Na pewno środki zainwestowane w budownictwo w przyszłości zwrócą się z wielokrotnością i przysłużą się innym segmentom. Dużo oczywiście w tej mierze zależy od samych wykonawców konkretnych przedsięwzięć. Im częściej inwestycje będą wykonywane przez prawdziwych profesjonalistów, tym szybciej przyjdą efekty podejmowanych działań.

W rzeczywistosci jednak scianki stalowe

Posted by admin on July 12th, 2016

W rzeczywistości jednak ścianki stalowe mogą również przenosić obciążenia osiowe, jeżeli tylko ich dolne końce tkwią wystarczająco głęboko w warstwie gruntu nośnego. W piasku np. udźwig ścianki stalowej nawet powiększa się z upływem czasu, gdyż na jej powierzchni twovzy się warstwa krzemianów. Obliczając obciążenia osiowe ścianki szczelnej należy uwzględniać nie tylko obciążenia zmienne, ale i składową pionową czynnego parcia gruntu, a także wpływ obciążenia tego gruntu poza ścianką. Składową pionową odporu gruntu można niekiedy również uwzględniać jako czynnik powiększający udźwig. Według zaleceń Laclcnera [34], gdy ścianka znajduje się w dyluwialnych średnio zagęszczonych piaskach, a głębokość jej zapuszczenia w grunt jest nie mniejsza niż 5 m, i jeżeli gruncie, między ramionami (czy środnikami) profilu stalowego utworzą sie zagęszczone „korki” gruntowe, to graniczne obciążenie jednostkowe ostrza ścianki można przyjmować nawet do 500 tys. kG/m2 licząc na powierzchnię wyznaczoną obwiednią przekroju ścianki (a więc o grubości równej wysokości profilu ścianki) (rys. 6-97). Współczynnik bezpieczeństwa F należy tu przyjmować równy 3. W tych samych warunkach jednostkowy graniczny opór tarcia o pobocznicę mona przyjmować wg Lacknera [34] — w gruncie nośnym do 6 tys- kG/m2, lecz tylko na tych poziomach, na których grunt nie podle— ga ruchom (i rozluźnieniom) pod wpływem pracy ścianki (w każdym razie tylko poniżej dna basenu i jeżeli odpór gruntu od strony akwenu skierowany jest ku górze). Zalecenia te przytoczono jako wytyczne orientacyjne; w naszych warunkach obliczenie udźwigu ścianki stalowej należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą nośności pali. Scianki stalowe nie powinny być trwale poddane siłom wyciągają- W obliczeniach naprężeń w materiale ścianki należy uwzględniać możliwość wyboczenia. Długość wyboczeniowa odpowiada odstępowi punkłów zerowych wykresu momentów zginających powstałych wskutek parcia poziomego. Należy również uwzględniać dodatkowy moment zginający wynikający z ugięcia ścianki i równoczesnego występowania sił osio— wych. Moment ten można zredukować przykładając obciążenie osiowe ścianki z pewnym mimośrodem. [podobne: kasy fiskalne lublin, Meble na wymiar, deska kompozytowa, producent basenów ]

Jezeli budowla ta znajduje sie

Posted by admin on July 12th, 2016

Jeżeli budowla ta znajduje się „na środku” obszaru zalanego wodą, w oddaleniu od jego brzegów, wówczas grodzę zakłada się jako zamknięty (najczęściej prostokątny) pierścień otaczający przyszłe miejsce bucłowy. Jeżeli budowla leży w pobliżu wysokiego, nie zalewanego przez wode brzegu, wówczas grodzę zakłada się w taki sposób, aby odgradzała miejs sce budowy od strony wody i łącąła się obu końcami z brzegiem. Końce grodzy powinny być tak założone, aby woda nie mogła wokół nich wtargnąć w jej obręb. Z tych względów, jeżeli wysoki brzeg jest nie odbudowany, końce grodzy muszą być wpuszczone weń na odpowiednią długość, jeżeli zaś brzeg jest odbudowany trwałą i wystarczająco wysoką konstrukcją, np. nabrzeżem, wówczas końce grodzy muszą łączyć się z nią w sposób szczelny. Jeżeli budowla leży wzdłuż brzegu (np. nabrzeże), to i grodzę zakłada się równolegle do brzegu, wypuszczając z niej poprzeczne końcówki prostopadłe do brzegu w sposób poprzednio opisany. W pyzypadku długich obiektów grodze wykonuje sie często odcinkami, które się przenosi na inne miejsce po wybudowaniu danego odcinka budowli, W budownictwie portowym często grodzą zamyka się basen w celu wyko- nania w nim robót budowlanych, np. przy budowie lub odbudowie na- portowty’ brzeży (rys. 6-98). Można potem z basełzu odpompować wodę (częściowo lub całkowicie), a zamierzone roboty przeprowadzać na sucno. Przy silnym dopływie wody gruntowej do basenu od strony lądu, zaklada się zwykle dodatkowo wokół basenu wieńce studni wierconych, połączonych rurami (lewarami) z agregatami pompowymi i za ich pomocą obniża się sztucz- nie zwierciadło wody gruntowej wokół basenu, tak Że przestaje ona do niego dopływać. Najtrudniejsze jest wykonanie grodzy przy budowie obiektów przegradzających rzekę na całej jej szerokości. [patrz też: modna sukienka na sylwestra, przekładnie zębate, blachy trapezowe, Hydraulika siłowa ]

Grodza powinna byc tak szczelna,

Posted by admin on July 12th, 2016

Grodza powinna być tak szczelna, aby gama i grunt pod nią przepuszczały tylko tyle wody, aby napływ nie przewyższał wydajności zainstalowanych pomp oraz, aby w dnie nie powstało zjawisko przebicia lub upłynnienia się gruntu, które może stać się płzyczyną zawalenia się grodzy i gwałtownego wtargnięcia wody do miejsca budowy. Ze względu na koszt pompowania celowe jest, aby szczelność grodzy była jak największa, a nawet zupełna, jednak nie należy dążyć do tego za wszelką cenę. Należy wybrać takie rozwiązanie, przy którym suma kosztów budowy grodzy i pompowania przez cały okres budowy fundamentów danego obiektu będzie najmniejsza. Ponadto grodza powinna chronić miejsce budowy zasadniczo przed zalaniem przy określonym stanie wody w otoczeniu. Na rzekach grodza powinna być tak założona, aby umożliwiała swobodny przepływ wód rzeki w czasie budowy danego obiektu, a także swobodny spływ lodów oraz, aby nie stała się przyczyną nadmiernych pogłębień dna rzeki, które mogłyby z jednej strony zagrozić stateczności samej grodzy, a z drugiej pogorszyć warunki posadowienia fundamentów danej budowli, których wykonaniu grodza ma służyć. Przy projektowaniu grodzy istotne jegł ustalenie łzednej jej wierzchu. Wierzch grodzy powinien być założony na około 50 cm powyżej tego najwyższego poziomu wody, przed którym miejsce budowy ma być zabezpieczone. W miarę możności powinien to być najwyższy spodziewany poziom wody. Jeżeli jednak różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami wód wy— sokich są znaczne, należy raczej dopuścić, w razie wystąpienia wód katastrofalnych, do zalania miejsca budowy (po uprzednim oczywiście ewakuowaniu sprzętu i zabezpieczeniu grodzy i robót), a nie budować nadmiernie wysokiej i kosztownej grodzy. Z tych względów we wspomnianych warunkach wierzch grodzy należy projektować nawiązując .cî(} poziomu największej z kilku lat wysokiej wody, a nie do poziomu wód katastrofalnych (tzw. bezwzględnie najwyższego stanu wód). Rozwiązanie grodzy zależy całkowicie od usytuowania budowli, której wykonaniu grodza ma służyć. [podobne: Pieczątki Kraków, projekty wnętrz, elewacje drewniane, osuszacze powietrza ]

6.7. Grodze Zadaniem g ro d

Posted by admin on July 12th, 2016

6.7. Grodze Zadaniem g ro d zy jest wydzielenie przyszłego miejsca budowy na obszarze zalanym trwale lub przejściowo wodą. W tym celu tworzy się wokół tego obszaru mniej lub więcej szczelne ogrodzenie w celu ochrony przed prądem wody lub falowaniem, albo też w celu umożliwienia usuniecia z miejsca budowy wody i prowadzenia robót fundamentowych na sucho. W pierwszym przypadku grodza nie musi być szczelna; wystarczy je— żeli nie dopuści do przepływu wody przez ogrodzony obszar albo też, je— żeli zapobiegnie przedostawaniu się nań fali. W drugim przypadku grodza powinna być tak wykonaną, aby w ogóle nie przepuszczała przez siebie ani pod sobą wody lub też przepuszczała ją w takich tylko ilościach, które bez trudu można odprowadzić nie do— puszczając do zalania ogrodzonego obszaru. Obszar objęty grodzą, na którym mają być przeprowadzone roboty fundamentowe, nazywany bywa niekiedy zagłębiem. Stosowanie gródz przy robotach fundamentowych i prowadzenie robót na sucho opłaca się zasadniczo tylko wtedy, gdy fundamenty zajmować mają większą powierzchnię w rzucie poziomym, np. przy większych budowlach hydrotechnicznych, jak jazy, przegrody dolin, nabrzeża połtawe itp. Przy fundamentowaniu obiektów o małym Hucie poziomym (np. fi— lary mostowe, fundamenty latarni morskich itp.) uzasadnione są raczej inne metody fundamentowania, jak np. zapuszczanie filarów na kesq:nach pneumatycznych, stosowanie studni, kolumn lub innych elementów pre— fabrykowanych. Roboty fundamentowe w grodzach można prowadzić, gdy głębokość wody otaczającej grodzę wynosi średnio 10 m, wyjątkowo zaś 20 m. Głębokość 12+15 m stanowi praktyczną granicę, powyżej której stosowanie gródz napotyka już poważne trudności. Naj większa głębokość, przy której dotychczas udało się zastosować grodzę wynosiła około 30 m, przy budowie jednej z największych zapór na świecie — by] to jednak problem specjalny. [więcej w: przewozy autokarowe warszawa, baterie umywalkowe, Układanie kostki, domki drewniane ]

Dlugosc czynna lit. zaczyna sie

Posted by admin on July 12th, 2016

Długość czynna lit. zaczyna się przy płaszczyźnie odłamu, a jeżeli grunt nośny leży niżej, to w punkcie przecięcia osi kotwi ze stropem gruntu nośnego. Długość ta nie może być mniejsza niż l, i zarazem niż 5 m. Powinna ona również spełniać warunek równowagi według rys. 6-94 i 6-91 . Pozostała długość kotwi 10 jest statycznie obojętna. Gdy nabrzeże ma dwa poziomy zakotwień liniowych, to przebiegi hipotetyczne płaszczyzny odłamu przebiegają jak na rys. 6-95. Obliczenie stateczności należy przeprowadzić dla każdej kotwi z osobna. Podobne obliczenie przeprowadza się wówczas, gdy zakotwienie stanowią pale kotwiące gładkie. Gdy pal kotwiący ma w dolnym końcu zgrubienie, to położenie ściany zastępczej wyznacza się jak na rys, 9-96 w Odległości 2 m od górnego końca zgrubienia, dolną zaś płaszczyznę odłamu prowadzi stycznie do tegoż zgrubienia (wg Lacknerc [34]). Wykonanie opisanych w tym punkcie dodatkowych obliczeń stateczności nabrzeży oczepowych nie zwalnia od konieczności sprawdzenia stateczności uskoku naziomu według zasad ogólnych, 6.6.5. Udźwig osiowy ścianki szczelnej lub szczelinowej Scianki szczelne i szczelinowe mogą przenosić również obciążenia osiowe, najczęściej pionowe. Gdy chodzi o ścianki drewniane, betonowe lub żelbetowe to sprawa ta na ogół nie budzi wątpliwości, a udźwig osiowy Ścianki oblicza się jak udźwig analogicznych pali (patrz [371) z uwzględnieniem tylko czynnych (tj. stykających się z gruntem nośnym) powierzchni ścianki w części udźwigu pochodzącej od tarcia gruntu o pobocznicę. Kwestionuje się natomiast udźwig osiowy ścianek szczelnych stalowyeh, uważając, że cienki ich przekrój przy obciążeniu osiowym wcina się w grunt i praktycznie „nic nie niesie”. Dlatego też np. w nabrzeżach oczepowych ze ścianką stalową, obciążonych silami pionowymi (np. przez dźwignice), projektuje się często dodatkowy szereg równoległych do ścianki pali dla przeniesienia tych sił. [patrz też: oczyszczanie organizmu, łóżka drewniane, bramy garażowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Wlasciwe bedzie to polozenie plyty

Posted by admin on July 12th, 2016

Właściwe będzie to położenie płyty kotwiącej, przy którym wymieniony stosunek będzie równy 1,5. Dla orientacji może być pożyteczne przyjęcie, że długość ściagu rrxniej więcej powinna równać sie całkowitej wysokości ścianki szczelnej (rys. 6-92). W szczególnych warunkach geolo— gicznych najniekorzystniejsza powierzchnia odłamu może się wytworzyć zu— pełnie inaczej, niż to zwykle przyjmuje się w obliczeniach. Gdy np. grunt za ścianką jest przewarstwiony cienką warstwa ilu, to po okresie deszczów powierzchnia odłamu może utworzyć się np. tak, jak to pokazano na rys. 6-93. Przypadek taki należy przeliczyć według zasad przedstawionych na rys. 6-91, przyjmując jako powierzchnię odłamu Rys. 6-93. położenie możliwej dolnej albo linię łamaną jak na rys. 6-93, albo powierzchni odłamu, gdy grunt jest powierzchnię warstwy iłu od ścianki przewarstwiony cienką warstwą iłu szczelnej do płyty kotwiącej. Podobnie jak ścianki szczelne zakotwione w ścianach i płytach obli— cza się ścianki szczelne i szczelinowe zakotwione za pomocą ułzadzeń liniowych. Zakłada się, że działanie zakotwień liniowych jest podobne jak ściany pionowej i dlatego też w Obliczeniach zastępuje się je ścianą zastępczą, po czym równowagę sprawdza się metoda głębokiej linii odłamu. Na rys. 6-94 pokazano za Laclcne rem [34] sposób spraw— Obc(gtenie zmienne dzenia statecznošci ścianki szczelinowej zakotwionej kotwiami wykonywanymi za pomocą zastrzyków. W danym przypadku kotew ma końcówke prefabrykowaną (stalową lub żelbetowa) o długości Is. W połowie długości Ir, mierzonej od krawędzi końcówki prefabryko— wanej (a więc pomijając Is), zakłada się istnienie pionowej ściany zastępczej przechodzącej przez punkt O, pyzez który również przechodzi hipotetyczna płaszczyzna odłamu dochodząca do punktu F na ściance szezclnej (przyjmowanego według zasad podanych poprzednio — rys. 6-92). Długość Ir musi się mieścić całkowicie poza płaszczyzną odłamu parcia ezynnego na ściankę, czyli nie n-łoże być większa od Iw, będącej długością ezynną kotwi, tzn. Iw. [patrz też: eden woda, deska elewacyjna, beton dekoracyjny, domki ogrodowe ]

Gdy grunt, w którym znajduje

Posted by admin on July 12th, 2016

Gdy grunt, w którym znajduje się dolna płaszczyzna odłamu, nie odznacza się spójnością (c O), wówczas wielobok sił jest prostszy (ryg. 6-90). Gdy grunt, w którym przebiega dolna płaszczyzna odłamu, jest uwarstwiony, obliczenie nieco się komplikuje i może być przeprowadzone przez pewne przybliżenie. Dzieli się wówczas całą bryłę gruntu znajdującą się za ścianką szczelną (łącznie z klinem odłamu parcia czynnego) na paski pionowe, wyznaczając granice pomiędzy nimi (rys. 6-91) w punkłach przecięcia się dolnej płaszczyzny odłamu ze stropami poszczególnych warstw. Z kolei należy wyznaczyć ciężary własne każdego z pasków oraz dopuszczalne odchylenia odpowiadających im oddziaływań podłoża, wyrażone kątami tarcia wewnętrznego gruntu w poszczególnych warstwach. Wielobok sil kreśli się w sposób pokazany na rys. 6-91b, otrzymując w ten sposób przybliżoną wartość największej możliwej W danych warunkach siły zakotwienia. Gdy ścianka szczelna jest u dołu utwierdzona w gruncie, wówczas właściwa dolna płaszczyzna odłamu pvzechodzi przez punkt odpowiadajacy położeniu największgo momentu utwierdzenia, który można przenieść z obliczenia ścianki szczelnej (rys. 6—92). Poza tym tok obliczenia nie ulega zmianie. Do obliczeń przyjmować należy tylko taką wartość czynnego gruntu na Ściankę, jaką przyjęto w obliczeniu samej ścianki, Obciążenie naziomu uwzględnia się zawsze przy obliczeniu wartości parcia czynnego gruntu Zl na tylną ścianę płyty Rys. 6-92. Położenie dolnej po- kotwiącej, natomiast przy obliczaniu cię- wierzchni odłamu, gdy ścianka żarów tylko wtedy, gdy właściwa dolna szczelna jest w dole utwierdzona płaszczyzna odłamu nachylona jest do poziomu pod kątem większym niż średni kąt tarcia wewnętrznego. Jeżeli w obliczeniach wypadnie stosunek < 1,5, to należy płytę kotwiącą założyć w większej niż poprzednio odległości od ścianki szczelnej i obliczenie powtórzyć. [hasła pokrewne: koksy, panele podłogowe, glazura do łazienki, cyklinowanie parkietu katowice ]

Wedlug Kranza [29] niebezpieczna powierzchnia

Posted by admin on July 12th, 2016

Według Kranza [29] niebezpieczna powierzchnia odłamu przechodzi przez dolną krawędź płyty kotwiącej oraz przez dolną krawędź ścianki szczelnej (jeżeli nie jest ona utwierdzona w gruncie), a do obliczeń statycznych można przyjmować ją jako płaszczyznę. Odpowiednie dodatkowe obliczenie stateczności przeprowadza się rozpatrując równowagę klina gruntu zawartego miedzy klinem odłamu napierającym na ściankę szczelną a wymienioną dolną płaszczyzną odłamu.
Na rysunku 6-90a rozpatrywany klin gruntu jest zakreskowany. Na klin ten działają: jego ciężar Gl, parcie czynne gruntu na tylną ścianę płyty kotwiącej Zł, parcie klina odłamu G (które można wyznaczyć jako WYpadkową z ciężaru klina odłamu Go i parcia czynnego tego klina na ściane szczelną Zc — znanego z obliczenia ścianki szczelnej) oraz siła w kotwi K. Z kolei omawiany klin naciska na grunt niżej położony wzbudzając jego oddziaływanie (reakcję) Q. Aby stateczność klina była zachowana: kierunek oddziaływania gruntu Q nie może odchylać się od normalnej do plaszczyzny odłamu o kąt większy niż kąt tarcia wewnętrznego q). Tarcie to przeciwdziała przesunięciu klina, a jeżeli płaszczyzna odłamu znajduje się w gruncie spoistym, to przesunięciu klina przeciwdziałać będzie również i spójność gruntu S Cl, Jeżeli wykreślimy wielobok wszystkich wymienionych sił (rys. 6-90b), zakładając maksymalne dopuszczalne odchylenie odziaływania podłoża od normalnej o kąt i równoczesne występowanie spójności, to z wieloboku tego możemy wyznaczyć wartość tej największej siły w kotwi, która jeszcze nie spowoduje przekroczenia wytrzymałości na ścinanie gruntu, w dolnej płaszczyźnie odłamu. Tak obliczona siła Kmar nie powinna być mniejsza niż półtorakrotna wartość siły w kotwi, wyznaczona przy obliczaniu ścianki szczelnej (na 1 m jej długości), tzn. [podobne: kawa, silikon uszczelki, ekologiczne zbiorniki na szambo, oczyszczalnie przydomowe ]